CHARAKTERISTIKAVZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Rámcové cíle předškolního vzdělávání naší MŠ vyplývají  z RVP PV.

Hlavním cílem je celkový osobnostní rozvoj dítěte, ať už po stránce rozumové, tělesné, duševní, pracovní nebo estetické, a to promyšleně a rovnoměrně ve všech oblastech. Zohledňujeme při tom individuální vlastnosti a dovednosti dítěte. Podporujeme dítě k  jeho vlastní iniciativě poznávat nové a objevovat neznámé,  porozumět jevům a věcem kolem sebe. Nabízíme možnosti přístupu k zdravému životnímu stylu. Snažíme se  o co nejpřirozenější začlenění dítěte do kolektivu, o dobrou komunikaci mezi dětmi samotnými a  mezi dítětem a dospělým . Hru chápeme jako hlavní výchovný prvek, vytváříme prostor ke hře, učíme děti si hrát.

Podporujeme vše, co je pro dítě prospěšné, snažíme se chránit děti před nepříznivými vlivy, zabezpečit spokojenost a bezpečnost dětí. Vše s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a dovednosti.

K výchově a vzdělávání přistupujeme cílevědomě, promýšlíme a plánujeme veškeré aktivity, čímž děti  přirozeně připravujeme  na školu, to vše pomocí her, pohybových, výtvarných, pracovních, komunikativních a myšlenkových činností. Nezanedbáváme ani prosociální jednání a vztahy.

Posilujeme pozitivní postoj ke světu, přírodě, společnosti, člověku a jeho zdraví. Vedeme dítě tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou  osobností, schopnou zvládat běžně  kladené nároky a zároveň i ty,  které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.Vytváříme příležitosti k rozvoji sebevědomí a zdravé sebedůvěry. Rozvíjíme nadání, tvořivost a zájmy dětí,

vztah k přírodě, učíme je uvědomovat si, že jsme součástí živé i neživé přírody.

FILOZOFIE NAŠÍ ŠKOLY

 

Filozofií  naší školy je vytvářet dětem podnětné a motivující prostředí pro zdravý tělesný a duševní rozvoj, pro radostné prožívání dětství nejen v naší mateřské škole, pro výchovu k ochraně přírody a životního prostředí.

 

Naši školu obklopují pole,  louky, lesy,  potůčky a můstky, což v sobě skrývá spoustu nepoznaného, nového a inspiračně tvůrčího. Náměty k tématům  čerpáme z toho,  čím nás příroda obdaří, překvapí a co nám nabídne. Prostřednictvím prožitkového  poznávání nejen svého okolí, ale i živé i neživé přírody, blíže pochopí vztahy mezi člověkem a přírodou.

Naučí se vážit si samo sebe a hledat si cestu k druhému.

 

 

 

 

 

 

Obsah vzdělávání

 

 

Obsah vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu.

Vychází z dětských potřeb a zájmů a zaměřuje se na rozvoj těchto oblastí:

                                                           Dítě a jeho tělo

                                                           Dítě a jeho psychika

                                                           Dítě a ten druhý

                                                           Dítě a společnost

                                                           Dítě a svět

 

Obsah je rozpracován do jednotlivých integrovaných bloků, kterými chceme postupně a systematicky dojít k naplnění všech klíčových kompetencí tak, aby každé dítě mělo ty nejlepší předpoklady k osobnostnímu rozvoji .

 

    

 

        V naší výchovně vzdělávací práci jsme se nechali částečně inspirovat programem začít spolu, z něhož využíváme možnosti prolínání způsobů učení dětí a prožívání učení v různých možnostech činností. To znamená, že děti pracují samostatně či s pomocí ostatních dětí a učitelky ve skupinkách. Rozvíjí se komunikace dětí a vzájemná spolupráce, přemýšlení nad pracovním postupem, děti samostatně aktivně dochází k získávání nových poznatků a dovedností. Plně je tedy uplatněn individuální přístup ke každému dítěti. Ty si mohou zvolit i jinou činnost rozvíjející dané téma. Vycházíme také z knihy Rok s krtkem od autorky Miroslavy Sloupové, která představuje efektivní způsob poznávání a učení.

     Děti se také učí dodržovat určitá pravidla, která si samy stanovují a jejich dodržování napomáhá k vytváření příjemného a bezpečného prostředí pro všechny.

    Aby dítě mohlo správně a zřetelně mluvit, musí dosáhnout určité úrovně motoriky mluvidel. Právě nezralost motoriky mluvních orgánů bývá často příčinou obtíží s výslovností. Pozornost tedy zaměříme na posilování mluvních orgánů artikulačními a dechovými cvičeními.

    Snažíme se tedy o to, aby dítě, které odchází do ZŠ, dosáhlo individuálně podle svých fyzických a psychických možností a schopností kompetencí, umožňující kvalitní komunikaci s okolím, základy logického myšlení, zručnosti a orientaci v běžném životě. Chceme, aby z každého dítěte vyrostla osobnost vědoma si toho, jak si udržovat a jak pečovat o své zdraví, ale i zdraví svých kamarádů a měla v povědomí, že je součástí přírody a že má  povinnost o ni pečovat a neničit ji.