INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ URČENÉ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

msmt_povinne_predskolni_vzdelavani_info_rodice.pdf (324,1 kB)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Třinec, Oldřichovice 275, příspěvkové organizace stanovuje pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Třinec, Karpentná 91 tato kritéria:

 

1. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v termínu zápisů do MŠ (termín stanoven  

   zřizovatelem) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Přijaty mohou být
   i v průběhu školního roku, dovoluje-li to naplněnost třídy MŠ.

 

2. Na základě ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

    středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, jsou k předškolnímu  

    vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní  

    docházky a děti, které nejpozději před 01.09.2017 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy, pokud jim není toto vzdělávání zajištěno v jiném předškolním zařízení.

 

3. K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti zpravidla od tří let. Umožňují-li to podmínky naplněnosti třídy, bezproblémovost průběhu vzdělávání  a zajištění bezpečnosti dětí, lze na základě daných kritérií přijmout i děti mladší tří let, nejdříve však dítě od  2 let.

 

 4.  Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Uvedená ustanovení (povinnost očkování) se netýkají dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

5. Pokud počet žádostí o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání přesáhne počet volných míst,

    žádosti rodičů o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou posuzovány podle těchto

    kritérií:

 

    5.1 trvalý pobyt v místě působení MŠ

 

    5.2 podle věku dítěte (přednost mají starší děti)

    

     Za každé splněné kritérium v bodě č. 5.1 – 5.2 žadatel získá 1 bod. U žadatelů bude sestaven 

     pořadník podle počtu získaných bodů.

     Podle umístění v pořadníku bude přijat příslušný počet dětí na počet volných míst v MŠ.

 

Stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se stávají součástí vnitřní směrnice pro mateřskou školu se sídlem v Třinci, Karpentná 91, odloučeného pracoviště  Základní školy a mateřské školy Třinec, Oldřichovice 275, příspěvkové organizace, a slouží pro její potřebu s účinností od 20.03.2017

 

V Třinci dne 20.03.2017

 

 

                                                                                                       Mgr.Radomíra Novotná                                                                     

                                                                                                              ředitelka školy